خیره

خیره
بدخواه، بد اندیش
سرکش، گستاخ
تیره، تاریک
حیران
بیهوده
ناتوان، سست
1

کاربردهای خیره

 • خیره از من نرمیدید شما

  هر که آفت زده ای دید رمید

 • خیره نگرفت جهان رونق من

  بگرفتش ز من و بر تو سپرد

 • وگر بیم داری به دل یک زمان

  شود خیره رای از بد بدگمان

 • به خیره مرنجان روان مرا

  به آتش تن ناتوان مرا

 • چو بشنید رستم سرش خیره گشت

  جهان پیش چشم اندرش تیره گشت

 • بدو گفت ار ایدونکه رستم تویی

  بکشتی مرا خیره از بدخویی

 • خواری سزای خار و خوشی در خور گل است

  از تاب خویش و خیرگی من عجب مدار

 • به دست جهد نشاید گرفت دامن کام

  اگر نخواهدت ای نفس خیره می پویی

 • مرا بخیره نخوانند کرم ابریشم

  بهر بساط که ابریشمی است کار من است

 • صبحم از مشرق برآمد باد نوروز از یمین

  عقل و طبعم خیره گشت از صنع رب العالمین

 • رفت آن که رفت و آمد آنک آمد

  بود آن که بود، خیره چه غم داری