خور

خور
خور، خورشید
خورشید
1

کاربردهای خور

  • گل به چمن در برست ماه مگر یا خورست

    سرو به رقص اندرست بر طرف جویبار

  • همی تافت بر گل خور تابناک

    نشانیدش آخر بدامان خاک