خنگ

خِنگ
سفید
اسب سفید
1

کاربردهای خنگ

  • آب جیحون از نشاط روی دوست

    خنگ ما را تا میان آید همی

  • به دست راست قید باز اشهب

    به دست چپ عنان خنگ ادهم