خلقان

خلقان
کهنه و فرسوده
1

کاربردهای خلقان

 • درزی شو و بدوز ز پرهیز پوششی

  کاین جامه جامه ایست که خلقان نمی شود

 • پای من از چیست که بی موزه است

  در تن تو جامه خلقان چراست

 • دیروز در میانه بازی ز کودکان

  آن شاه شد که جامه خلقان ببر نداشت

 • از آن حریر که بیگانه بود نساجش

  هزار بار برازنده تر بود خلقان

 • کس ز خلقان تو پیراهن نکرد

  وین نخ پوسیده در سوزن نکرد