خصم

خصم
دشمن
1

کاربردهای خصم

 • نکو کار پرور نبیند بدی

  چو بد پروری خصم خون خودی

 • چو نرمی کنی خصم گردد دلیر

  وگر خشم گیری شوند از تو سیر

 • مدامش به خون دست و خنجر خضاب

  بر آتش دل خصم از او چون کباب

 • زغن گفت ازان دانه دیدن چه سود

  چو بینایی دام خصمت نبود

 • هر آن که با رخ منظور ما نظر دارد

  به ترک خویش بگوید که خصم عربده جوست

 • هم به در تو آمدم از تو که خصم و حاکمی

  چاره پای بستگان نیست بجز فروتنی

 • جوان بغرور دلاوری که در سر داشت از خصم دلآزرده نیندیشید و قول حکما معتبر نداشت که گفته اند هرکرا رنجی بدل رسانیدی اگر در عقب آن صد راحت برسانی از پاداش یک رنجش ایمن مباش که پیکان از جراحت بدرآید و آزار در دل بماند

 • ور به تیغم بزنی با تو مرا خصمی نیست

  خصم آنم که میان من و تیغت سپرست