خرقه

خِرقه
لباسی که از وصله شدن تکه پارچه‌های گوناگون درست شده است. جامه مخصوص درویشان
1

کاربردهای خرقه

 • خرقه درویش ز درماندگی

  گاه لحاف است و زمانی عباست

 • کنون به آب می لعل خرقه می شویم

  نصیبه ازل از خود نمی توان انداخت

 • ما باده زیر خرقه نه امروز می خوریم

  صد بار پیر میکده این ماجرا شنید

 • ابروی یار در نظر و خرقه سوخته

  جامی به یاد گوشه محراب می زدم

 • اعتقادی بنما و بگذر بهر خدا

  تا در این خرقه ندانی که چه نادرویشم

 • صوفی بیا که خرقه سالوس برکشیم

  وین نقش زرق را خط بطلان به سر کشیم

 • از این مزوجه و خرقه نیک در تنگم

  به یک کرشمه صوفی وشم قلندر کن

 • آلودگی خرقه خرابی جهان است

  کو راهروی اهل دلی پاک سرشتی

 • بزرگان که نقد صفا داشتند

  چنین خرقه زیر قبا داشتند

 • بر خاک فکنده خرقه زهد

  و آتش زده در لباس طامات

 • ساقی اگر باده از این خم دهد

  خرقه صوفی ببرد می فروش

 • چه خوب است تشریف میر ختن

  وز او خوب تر خرقه خویشتن

 • بر من که صبوحی زده ام خرقه حرامست

  ای مجلسیان راه خرابات کدامست

 • خیز تا خرقه صوفی به خرابات بریم

  شطح و طامات به بازار خرافات بریم

 • که تا وجد را کارسازی کنم

  به رقص آیم و خرقه بازی کنم

 • حافظ به خود نپوشید این خرقه می آلود

  ای شیخ پاکدامن معذور دار ما را

 • داشتم دلقی و صد عیب مرا می پوشید

  خرقه رهن می و مطرب شد و زنار بماند

 • در همه دیر مغان نیست چو من شیدایی

  خرقه جایی گرو باده و دفتر جایی

 • ای زاهد خرقه پوش تا کی

  با عاشق خسته دل کنی جنگ

 • من خرقه فکنده ام ز عشقت

  باشد که به وصل تو زنم چنگ

 • گفتم خاموش که اشارت خواجه علیه السلام به فقر طایفه ایست که مرد میدان رضااند و تسلیم تیر قضا نه اینان که خرقه ابرار پوشند و لقمه ادرار فروشند

 • قحط جود است آبروی خود نمی باید فروخت

  باده و گل از بهای خرقه می باید خرید

 • خدا زان خرقه بیزار است صد بار

  که صد بت باشدش در آستینی

 • گر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکن

  شیخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت