خرام

خرام
خرامیدن
خرامان
چمان
چمیدن
راه رفتن و رفتاری که از روی ناز و سرکشی و زیبائی باشد.
وفای به عهد
مهمانی و ضیافت
هرچیز خوش
نوید و مژدگانی
هدیه و پیشکش
1

کاربردهای خرام

 • چندان بود کرشمه و ناز سهی قدان

  کاید به جلوه سرو صنوبرخرام ما

 • شد چمان در چمن حسن و لطافت لیکن

  در گلستان وصالش نچمیدیم و برفت

 • روان گوشه گیران را جبینش طرفه گلزاریست

  که بر طرف سمن زارش همی گردد چمان ابرو

 • ای گلبن خرامان با دوستان نگه کن

  تا بگذرد نسیمی بر ما ز بوستانت

 • اگر کساد شکر بایدت دهن بگشای

  ورت خجالت سرو آرزو کند بخرام

 • با همه جلوه طاووس و خرامیدن کبک

  عیبت آنست که بی مهرتر از فاخته ای

 • میلت به چه ماند به خرامیدن طاووس

  غمزت به نگه کردن آهوی رمیده

 • قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام

  تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

 • این همه جلوه طاووس و خرامیدن او

  بار دیگر نکند گر تو به رفتار آیی

 • تا کی حرکات کودکانه

  در باغ و چمن چمیدن آموز

 • هنگام بهار زندگانی

  سرمست براغ و باغ مخرام