خدنگ

خَدَنگ
درختی است با چوبی بسیار سخت و محکم که از آن نیزه و تیر و زین اسب درست کنند.
1

کاربردهای خدنگ

  • جوان دیدم از گردش دهر پیر

    خدنگش کمان ارغوانش زریر

  • به پنجاه تیر خدنگش بزد

    که یک چوبه بیرون نرفت از نمد

  • هزار جامه سپر ساختیم و هم بگذشت

    خدنگ غمزه خوبان ز دلق نه تویی