ختن

خُتَن
ناحیه‌ای در ترکستان چین. در ادبیات فارسی ختن از جهت مشک خیزی و داشتن شاهدان و خوبرویان خود اهمیت بسزا داشته و مورد توجه بوده است. مردمان اهل ختن را ختایی یا خطایی می‌نامند.
1

کاربردهای ختن

 • با همه عطف دامنت آیدم از صبا عجب

  کز گذر تو خاک را مشک ختن نمی کند

 • همانا که در پارس انشای من

  چو مشک است کم قیمت اندر ختن

 • یکی را ز مردان روشن ضمیر

  امیر ختن داد طاقی حریر

 • تو خطایی بچه ای از تو خطا نیست عجب

  کان که از اهل صوابند خطا نیز کنند

 • این نسیم خاک شیرازست یا مشک ختن

  یا نگار من پریشان کرده زلف عنبرین