خانگه

خانگه
خانقه
خانقاه . خانقه . مخفف خانگاه
عالم . دنیا
1

کاربردهای خانگه

 • در میخانه ام بگشا که هیچ از خانقه نگشود

  گرت باور بود ور نه سخن این بود و ما گفتیم

 • مشعله ای برفروخت پرتو خورشید عشق

  خرمن خاصان بسوخت خانگه عام رفت

 • به در نمی رود از خانگه یکی هشیار

  که پیش شحنه بگوید که صوفیان مستند

 • ای گدای خانقه برجه که در دیر مغان

  می دهند آبی که دل ها را توانگر می کنند