خام

خام
ناپخته، مقابل پخته
نارس، نرسیده
کار خام، کار نسر براه نشده
بی اصل، بیهوده
دست نخورده، خالص
بی تجربه، ناآزموده
پوست دباغی نشده
جامه‌ی چرمی
ریسمان بلند
شراب خام، شراب نپخته. معروف است که شراب خام بهتر از شراب پخته است.
ابریشم نتابیده، زه ابریشمی سازها
خامه، قلم
نوعی انگور
1

کاربردهای خام

  • عکس روی تو چو در آینه جام افتاد

    عارف از خنده می در طمع خام افتاد

  • به پرخاش جستن چو بهرام گور

    کمندی به کتفش بر از خام گور

  • خام گفتار است خاقانی از آنک

    پخته رنگی سوخته خرمن کجاست