حی

حَیّ
زنده
قبیله
1

کاربردهای حی

  • شنید این سخن نامبردار طی

    بخندید و گفت ای دلارام حی