حور

حور
زن سیاه چشم سپید اندام. زن زیبارو
1

کاربردهای حور

 • که این نافه ز چین جیب حور است

  نه آن آهو که از مردم نفور است

 • روی مپوشان که بهشتی بود

  هر که ببیند چو تو حور ای صنم

 • حور خطا گفتم اگر خواندمت

  ترک ادب رفت و قصور ای صنم

 • تو با این حسن نتوانی که روی از خلق درپوشی

  که همچون آفتاب از جام و حور از جامه پیدایی

 • بلی باشد ز کار آدمی دور

  بهشت و جوی شیر و حوضه و حور

 • بیا ساقی آن می که حور بهشت

  عبیر ملایک در آن می سرشت

 • حدیث روضه نگویم گل بهشت نبویم

  جمال حور نجویم دوان به سوی تو باشم

 • من و آن جعد موی غالیه بوی

  من و آن ماهروی حورنژاد