حرمان

حرمان
بی بهره بودن، نا امیدی
1

کاربردهای حرمان

  • سرسبز آن درخت که از تیشه ایمن است

    فرخنده آن امید که حرمان نمی شود