حذر

حذر
پرهیز، اجتناب، ترس
1

کاربردهای حذر

  • نکودار ضیف و مسافر عزیز

    وز آسیبشان بر حذر باش نیز

  • شنیدم که می گفت و گردن به بند

    نباشد حذر با قدر سودمند

  • حذر کن زانچه دشمن گوید آن کن

    که بر زانو زنی دست تغابن