حاجب

حاجب
ابرو
بازدارنده، مانع
پرده‌دار، دربان
1

کاربردهای حاجب

 • ای دوست دزد حاجب و دربان نمی شود

  گرگ سیه درون سگ چوپان نمی شود

 • حاجب قصر تو هر روز خسی است

  بسر کوی تو هر شب غوغاست

 • رقیبان غافل و ما را از آن چشم و جبین هر دم

  هزاران گونه پیغام است و حاجب در میان ابرو

 • هر که خواهد گو بیا و هر چه خواهد گو بگو

  کبر و ناز و حاجب و دربان بدین درگاه نیست