جوشن

جوشن
خفتان.سلاحی باشد غیر زره چه زره تمام از حلقه است و جوشن حلقه و تنگه ٔ آهن هم باشد.
1

کاربردهای جوشن

 • چه یاری کند مغفر و جوشنم

  چو یاری نکرد اختر روشنم

 • به نامردی از هم بدادیم دست

  چو ماهی که با جوشن افتد به شست

 • به روز اجل نیزه جوشن درد

  ز پیراهن بی اجل نگذرد

 • کرا تیغ قهر اجل در قفاست

  برهنه ست اگر جوشنش چند لاست

 • تو خود به جوشن و برگستوان نه محتاجی

  که روز معرکه بر خود زره کنی مو را

 • سعدی اگر جزع کنی ور نکنی چه فایده

  سخت کمان چه غم خورد گر تو ضعیف جوشنی

 • کنون بند بگشای از جوشنم

  برهنه نگه کن تن روشنم

 • چشم اگر با دوست داری گوش با دشمن مکن

  تیرباران قضا را جز رضا جوشن مکن

 • جرعه زراب است بر خاکش مریز

  خاک مرد آتشین جوشن کجاست