شعرفارسی

جریده

جریده
دفتر، دفتر حساب
یکه و تنها
نیزه کوتاه
1

کاربردهای جریده

  • هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق

    ثبت است بر جریده عالم دوام ما