جام

جام
پیاله آبخوری، پیاله شرابخوری
آیینه شیشه‌ای، شیشه‌های رنگی
جام جم: جام گیتی نما، جام جهان نما. جامی که جمشید چهارمین پادشاه پیشدادی اختراع کرد و در آن اوضاع جهان را مشاهده می کرد، این جام بعدها به کیخسرو و دارا رسید. در عرفان از این جام به دل تعبیر می شود.
1

کاربردهای جام

 • ساقی سیم ساق من گر همه درد می دهد

  کیست که تن چو جام می جمله دهن نمی کند

 • کمند صید بهرامی بیفکن جام جم بردار

  که من پیمودم این صحرا نه بهرام است و نه گورش

 • ابروی یار در نظر و خرقه سوخته

  جامی به یاد گوشه محراب می زدم

 • جمشید جز حکایت جام از جهان نبرد

  زنهار دل مبند بر اسباب دنیوی

 • مده جام می و پای گل از دست

  ولی غافل مباش از دهر سرمست

 • مجنون ز جام طلعت لیلی چو مست شد

  فارغ ز مادر و پدر و سیم و زر فتاد

 • تیغ قهر ار تو زنی قوت روحم گردد

  جام زهر ار تو دهی قوت روانم باشد

 • تنک مپوش که اندام های سیمینت

  درون جامه پدیدست چون گلاب از جام

 • تو با این حسن نتوانی که روی از خلق درپوشی

  که همچون آفتاب از جام و حور از جامه پیدایی

 • جامی است که عقل آفرین میزندش

  صد بوسه ز مهر بر جبین میزندش

 • تا همه خلوتیان جام صبوحی گیرند

  چنگ صبحی به در پیر مناجات بریم

 • بر کفی جام شریعت بر کفی سندان عشق

  هر هوسناکی نداند جام و سندان باختن

 • جام می و خون دل هر یک به کسی دادند

  در دایره قسمت اوضاع چنین باشد

 • ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند

  هر آن که خدمت جام جهان نما بکند

 • چشم آسایش که دارد از سپهر تیزرو

  ساقیا جامی به من ده تا بیاسایم دمی

 • بیا ساقی آن می که عکسش ز جام

  به کیخسرو و جم فرستد پیام

 • بده ساقی آن می کز او جام جم

  زند لاف بینایی اندر عدم

 • به من ده که گردم به تایید جام

  چو جم آگه از سر عالم تمام

 • بده ساقی آن می که عکسش ز جام

  به کیخسرو و جم فرستد پیام

 • به من ده که بدنام خواهم شدن

  خراب می و جام خواهم شدن

 • من آنم که چون جام گیرم به دست

  ببینم در آن آینه هر چه هست

 • آیینه سکندر جام می است بنگر

  تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا

 • ز جام گل دگر بلبل چنان مست می لعل است

  که زد بر چرخ فیروزه صفیر تخت فیروزی

 • می اندر مجلس آصف به نوروز جلالی نوش

  که بخشد جرعه جامت جهان را ساز نوروزی

 • بسیار سفر باید تا پخته شود خامی

  صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی

 • سخن غیر مگو با من معشوقه پرست

  کز وی و جام می ام نیست به کس پروایی

 • جامی چه بقا دارد در رهگذر سنگی

  دور فلک آن سنگست ای خواجه تو آن جامی

 • شاهی بودم که جام زرینم بود

  اکنون شده ام کوزه هر خماری