تکلف

تکلّف
رنج و زحمت
افراط در آداب و رسوم و نوازش و ظاهرسازی و ریاکاری و تزویر
1

کاربردهای تکلف

 • تکلف بر مرد درویش نیست

  وصیت همین یک سخن بیش نیست

 • نگویمت به تکلف فلان دولت و دین

  سپهر مجد و معالی جهان دانش و داد

 • تو شاهی رو که شه را عشقبازی

  تکلف کردنی باشد مجازی

 • برخیز تا طریق تکلف رها کنیم

  دکان معرفت به دو جو در بها کنیم