بیغش

بیغش
خالص
1

کاربردهای بیغش

  • این چنین خواسته بیغش را

    ز دکان دگری باید خواست