بوریا

بوریا
حصیر، حصیری که از نی شکافته می بافند.
1

کاربردهای بوریا

  • زین همه گنج و زر و ملک جهان

    آنچه که ما راست همین بوریاست

  • این بوریای کهنه بصد خون دل خرید

    رختش گه آستین و گهی آستر نداشت

  • خوش وقت بوریا و گدایی و خواب امن

    کاین عیش نیست درخور اورنگ خسروی