بهار

بهار
نخستین فصل از سال خورشیدی که در آن، آفتاب در برج حمل یا ثور یا جوزا است.
گل و شکوفه ٔ هر درخت ، عموماً و گل و شکوفه ٔ نارنج و سایر مرکبات ، خصوصاً
گیاه ، سبزه و علوفه ٔ سبز
نام گلی است زرد که آن را گل گاوچشم خوانند
بت و صنم
زیبا. خوش اندام
بتخانه و آتشکده
خانه ٔ طلاکاری و منقش؛ حرم پادشاهان و سلاطین
درخت خرما؛ قسم نر خرما
یکی از دستگاهها و ادوار ملایم در موسیقی
جامه‌ی نفیس
1

کاربردهای بهار

  • آستین بر دست پوشید از بهار و برگ شاخ

    میوه پنهان کرده از خورشید و مه در آستین