بنفشه

بنفشه
بنفشه
گیاهی است کوتاه با ساقه های باریک و برگ های متناوب ، دارای پنج گلبرگ می باشد، گل هایش کوچک و به رنگ بنفش و زرد و سفید. این گل در بهار پیش از سایر گل ها می روید و بسیار خوشبو است .
1

کاربردهای بنفشه

 • بنفشه طره مفتول خود گره می زد

  صبا حکایت زلف تو در میان انداخت

 • چون ز نسیم می شود زلف بنفشه پرشکن

  وه که دلم چه یاد از آن عهدشکن نمی کند

 • شیوه نرگس ببین نزد بنفشه نشین

  سوسن رعنا گزین زرد شقایق ببار

 • هر جا که بنفشه ای ببینم گویم

  مویی ز سرت باد به صحرا بردست