بلبل

عندلیب
هزاردستان
بلبل
مرغ چمن
مرغ سحر
هزار
بلبل
پرنده ایست جزو راسته ٔ گنجشکان متعلق به دسته ٔ دندانی نوکان که قدش تقریباً به اندازه ٔ گنجشک است و رنگش در پشت خاکستری متمایل به قرمز و در زیر شکم متمایل به زرد است . نوکش ظریف و تیز است . این پرنده حشره خوار است و آوازی دلکش دارد
1

کاربردهای بلبل

 • دی بلبلی گلی ز قفس دید و جانفشاند

  بار دگر امید رهائی مگر نداشت

 • بلبلی شیفته میگفت به گل

  که جمال تو چراغ چمن است

 • ناگشوده گل نقاب آهنگ رحلت ساز کرد

  ناله کن بلبل که گلبانگ دل افکاران خوش است

 • بهار عمر خواه ای دل وگرنه این چمن هر سال

  چو نسرین صد گل آرد بار و چون بلبل هزار آرد

 • بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی

  می خواند دوش درس مقامات معنوی

 • هزار بلبل دستان سرای عاشق را

  بباید از تو سخن گفتن دری آموخت

 • شاخ گل از اضطراب بلبل

  با آن همه خار سر درآورد

 • تا غمی پنهان نباشد رقتی پیدا نگردد

  هم گلی دیدست سعدی تا چو بلبل می خروشد

 • آنان که ندانند پریشانی مشتاق

  گویند که نالیدن بلبل به چه ماند

 • گل را همه کس دست گرفتند و نخوانند

  بلبل نتوانست که فریاد نخواند

 • درخت غنچه برآورد و بلبلان مستند

  جهان جوان شد و یاران به عیش بنشستند

 • تا به بستان ضمیرت گل معنی بشکفت

  بلبلان از تو فرومانده چو بوتیمارند

 • بی کار بود که در بهاران

  گویند به عندلیب مخروش

 • بنشین که هزار فتنه برخاست

  از حلقه عارفان مدهوش

 • بلبل که به دست شاهد افتاد

  یاران چمن کند فراموش

 • سماع اهل دل آواز ناله سعدیست

  چه جای زمزمه عندلیب و سجع حمام

 • تو همچون گل ز خندیدن لبت با هم نمی آید

  روا داری که من بلبل چو بوتیمار بنشینم

 • هر گلی نو که در جهان آید

  ما به عشقش هزار دستانیم

 • چو بلبل روی گل بیند زبانش در حدیث آید

  مرا در رویت از حیرت فروبسته ست گویایی

 • نفس خروس بگرفت که نوبتی بخواند

  همه بلبلان بمردند و نماند جز غرابی

 • برو ای گدای مسکین و دری دگر طلب کن

  که هزار بار گفتی و نیامدت جوابی

 • هر گل و برگی که هست یاد خدا می کند

  بلبل و قمری چه خواند یاد خداوندگار

 • بلبل دستان بخوان مرغ خوش الحان بدان

  طوطی شکرفشان نقل به مجلس بیار

 • شب تیره بلبل نخسپد همی

  گل از باد و باران بجنبد همی

 • با دم طاوس کم زاغ گیر

  با دم بلبل طرف باغ گیر

 • مگر تا گلستان معنی شکفت

  بر او هیچ بلبل چنین خوش نگفت

 • گه نعره زدی بلبل گه جامه دریدی گل

  با یاد تو افتادم از یاد برفت آن ها

 • بلبل آهسته به گل گفت شبی

  که مرا از تو تمنائی هست

 • گفت من خندیده ام تا زاده ام

  دوش بر خندیدنم بلبل گریست

 • دمی نرگس از خواب نوشین بشوی

  چو گلبن بخند و چو بلبل بگوی

 • باغبانان به شب از زحمت بلبل چونند

  که در ایام گل از باغچه غوغا نرود

 • بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد

  باد غیرت به صدش خار پریشان دل کرد

 • گلی را که نه رنگ باشد نه بوی

  غریب است سودای بلبل بر اوی

 • بلبل از آواز او بی خود شدی

  یک طرب ز آواز خوبش صد شدی

 • در حلقه گل و مل خوش خواند دوش بلبل

  هات الصبوح هبوا یا ایها السکارا

 • ز جام گل دگر بلبل چنان مست می لعل است

  که زد بر چرخ فیروزه صفیر تخت فیروزی

 • به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی

  به گلزار آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزی

 • چون صبا گفته حافظ بشنید از بلبل

  عنبرافشان به تماشای ریاحین آمد

 • همان بلبل آن دوستدار عزیز

  که بودش بدامان من خفت و خیز

 • شود بلبل آگاه زین داستان

  دگر ره نهد سر بر این آستان

 • ای بلبل اگر نالی من با تو هم آوازم

  تو عشق گلی داری من عشق گل اندامی

 • شکر آن را که تو در عشرتی ای مرغ چمن

  به اسیران قفس مژده گلزار بیار

 • بهاری خرمست ای گل کجایی

  که بینی بلبلان را ناله و سوز

 • دهانی به خنده چو گل باز کرد

  چو بلبل به صوتی خوش آغاز کرد

 • بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت

  و اندر آن برگ و نوا خوش ناله های زار داشت

 • سعدیا چندان که خواهی گفت وصف روی یار

  حسن گل بیش از قیاس بلبل بسیارگوست

 • چون روز شد گفتم این چه حالت بود گفت بلبلان را دیدم که بنالش درآمده بودند از درخت و کبکان از کوه و غوکان از آب و بهایم از بیشه اندیشه کردم که مروت نباشد همه در تسبیح و من بغفلت خفته

 • چشم عاشق نتوان دوخت که معشوق نبیند

  نای بلبل نتوان بست که بر گل نسراید

 • سر بر سر خاک او نهادی

  برخاک هزار بوسه دادی

 • دانی چه گفت مرا آن بلبل سحری

  تو خود چه آدمیی کز عشق بیخبری

 • نه بلبل بر گلش تسبیح خوانیست

  که هر خاری به تسبیحش زبانیست

 • توحیدگوی او نه بنی آدمند و بس

  هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار کرد