شعرفارسی

باری

باری
به ناچار، حتماً
1

کاربردهای باری

  • فرمان کنی یا نکنی ترسم

    بر خویشتن ظفر ندهی باری