باده

باده
شراب. به این دلیل شراب را باده نامیده‌اند که در سر باد غرور می‌اندازد.
1

کاربردهای باده

 • باد بهار می وزد از گلستان شاه

  و از ژاله باده در قدح لاله می رود

 • خوش می کنم به باده مشکین مشام جان

  کز دلق پوش صومعه بوی ریا شنید

 • سر خدا که عارف سالک به کس نگفت

  در حیرتم که باده فروش از کجا شنید

 • ما باده زیر خرقه نه امروز می خوریم

  صد بار پیر میکده این ماجرا شنید

 • بیار باده و اول به دست حافظ ده

  به شرط آن که ز مجلس سخن به درنرود

 • با چون تو حریفی به چنین جای در این وقت

  گر باده خورم خمر بهشتی نه حرامست

 • آنان کازین کبود قدح باده میدهند

  خودخواه را بسی نگذارند هوشیار

 • باد و ابر است این جهان، افسوس!

  باده پیش آر، هر چه باداباد

 • قحط جود است آبروی خود نمی باید فروخت

  باده و گل از بهای خرقه می باید خرید

 • غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد

  ساقیا باده بده شادی آن کاین غم ازوست

 • تیره زلفا بادهٔ روشن کجاست

  دیر وصلا رطل مرد افکن کجاست

 • ای دوست حقیقت شنواز من سخنی

  با باده لعل باش و با سیم تنی

 • خاکیم همه چنگ بساز ای ساقی

  بادیم همه باده بیار ای ساقی