بابل

بابل
شهری است در وسط عراق که سحر و جادو و شراب به آن منسوب شده است.
1

کاربردهای بابل

  • همشیره جادوان بابل

    همسایه لعبتان کشمیر

  • گر بایدم شدن سوی هاروت بابلی

    صد گونه جادویی بکنم تا بیارمت

  • بامدادش بین که چشم از خواب نوشین برکند

    گر ندیدی سحر بابل در نگارستان چین