الحان

الحان
جمع لحن، آوازها، نغمه‌های دل‌انگیز
1

کاربردهای الحان

  • بلبل دستان بخوان مرغ خوش الحان بدان

    طوطی شکرفشان نقل به مجلس بیار

  • هر صبحدم نسیم گل از بوستان توست

    الحان بلبل از نفس دوستان توست