افراسیاب

افراسیاب
افراسیاب
شاه اسطوره‌ای توران پسر پشنگ در شاهنامه است. او دشمن ایرانیان بود و داستان نبردهایش با ایرانیان و به ویژه رستم خواندنی است. سرانجام به دست کیخسرو کشته شد.
سرزمینی که تورانیان بر آن حکمرانی می‌کردند، بعدها توسط ترکان اشغال گردید. به همین دلیل، در متون قدیمی، توران و از جمله افراسیاب را (به اشتباه) ترک دانسته‌اند
1

کاربردهای افراسیاب

 • گر او پیشدستی کند غم مدار

  ور افراسیاب است مغزش برآر

 • سعدی نگفتمت که مرو در کمند عشق

  تیر نظر بیفکند افراسیاب را

 • رستمی باید که پیشانی کند با دیو نفس

  گر برو غالب شویم افراسیاب افکنده ایم

 • نه سام و نریمان و افراسیاب

  نه کسری و دارا و جمشید ماند

 • جهان پهلوان پورش افراسیاب

  بخواندش درنگی و آمد شتاب

 • ز گفت پدر مغز افراسیاب

  برآمد ز آرام وز خورد و خواب

 • به مغز پشنگ اندر آمد شتاب

  چو دید آن سهی قد افراسیاب

 • پسر را چنین داد پاسخ پشنگ

  که افراسیاب آن دلاور نهنگ

 • که افراسیاب اندر ایران زمین

  دو سالار کرد از بزرگان گزین

 • ازان سخت شادان شد افراسیاب

  بدید آنکه بخت اندر آمد به خواب

 • به لشکر نگه کرد افراسیاب

  هیونی برافگند هنگام خواب

 • بشد بارمان نزد افراسیاب

  شکفته دو رخسار با جاه و آب

 • ز قارن چو افراسیاب آن بدید

  بزد اسپ و لشکر سوی او کشید

 • چو افراسیاب آن سپه را بدید

  بزد کوس رویین و صف برکشید

 • کجا خاستی گرد افراسیاب

  همه خون شدی دشت چون رود آب

 • ابا لشکر نوذر افراسیاب

  چو دریای جوشان بد و رود آب

 • به پرده سرای رد افراسیاب

  کسی را سر اندر نیامد به خواب

 • سواران بیاراست افراسیاب

  گرفتش ز جنگ درنگی شتاب

 • چو قارن شنود آنکه افراسیاب

  گسی کرد لشکر به هنگام خواب

 • چو افراسیاب آگهی یافت زوی

  که سوی بیابان نهادست روی

 • شب تیره تا شد بلند آفتاب

  همی گشت با نوذر افراسیاب

 • وزان پس بفرمود افراسیاب

  که از غار و کوه و بیابان و آب

 • غمی گشت ازان کار افراسیاب

  ازو دور شد خورد و آرام و خواب

 • بشد ویسه تا پیش افراسیاب

  ز درد پسر مژه کرده پرآب

 • یکی مرد بینادل و پرشتاب

  فرستم به نزدیک افراسیاب

 • ازیشان بشد خورد و آرام و خواب

  پر از بیم گشتند از افراسیاب

 • ازان تیز گردد رد افراسیاب

  دلش گردد از بستگان پرشتاب

 • چنین داد پاسخ به افراسیاب

  که لختی بباید همی شرم و آب

 • چو بشنید افراسیاب این سخن

  که دستان جنگی چه افگند بن

 • شبی زال بنشست هنگام خواب

  سخن گفت بسیار ز افراسیاب

 • بیامد به خوار ری افراسیاب

  ببخشید گیتی و بگذاشت آب

 • پیامی بیامد به کردار سنگ

  به افراسیاب از دلاور پشنگ

 • یکی لشکری ساخت افراسیاب

  ز دشت سپنجاب تا رود آب

 • ز زال آگهی یافت افراسیاب

  برآمد ز آرام و از خورد و خواب

 • نهادند سر سوی افراسیاب

  همه دل پر از خون و دیده پر آب

 • قباد از بزرگان سخن بشنوید

  پس افراسیاب و سپه را بدید

 • که افراسیاب آن بد اندیش مرد

  کجا جای گیرد به روز نبرد

 • به پیش سپاه آمد افراسیاب

  چو کشتی که موجش برآرد ز آب

 • سپهدار ترکان دو دیده پرآب

  شگفتی فرو ماند ز افراسیاب

 • بدین روزگار اندر افراسیاب

  بیامد به تیزی و بگذاشت آب

 • شما را سپردم ازان روی آب

  مگر یابد آرامش افراسیاب

 • گران لشکری ساخت افراسیاب

  برآمد سر از خورد و آرام و خواب

 • برآشفت افراسیاب آن زمان

  برآویخت با لشکر تازیان

 • همی تاج او خواست افراسیاب

  ز راه خرد سرش گشته شتاب

 • ازیشان پسند آمدش کارکرد

  به افراسیاب آن زمان نامه کرد

 • چو آگاهی آمد به افراسیاب

  سرش پر ز کین گشت و دل پرشتاب

 • به جنگش بیاراست افراسیاب

  به گردون همی خاک برزد ز آب

 • سر بخت گردان افراسیاب

  بران رزم گاه اندر آمد بخواب

 • به نخچیرگاه رد افراسیاب

  بپوشیم تابان رخ آفتاب

 • به نخچیرگاه رد افراسیاب

  ز یک دست ریگ و ز یک دست آب

 • که از ما به افراسیاب این زمان

  همانا رسید آگهی بی گمان

 • پس آگاهی آمد به افراسیاب

  ازیشان شب تیره هنگام خواب

 • درفش جفاپیشه افراسیاب

  همی تابد از گرد چون آفتاب

 • شوم ره بگیرم به افراسیاب

  نمانم که آید بدین روی آب

 • که بگذشته بود او ازین روی آب

  به پیش سپاه اندر افراسیاب

 • ز رستم بترسید افراسیاب

  نکرد ایچ بر کینه جستن شتاب

 • ز پیران بپرسید افراسیاب

  که این دشت رزم ست گر جای خواب

 • چو پیران ز افراسیاب این شنید

  چو از باد آتش دلش بردمید

 • نگه کرد افراسیاب از کران

  چنین گفت با نامور مهتران

 • تهمتن برانگیخت رخش از شتاب

  پس پشت جنگ آور افراسیاب

 • بدو گفت افراسیاب این سخن

  نبایدکه داند ز سر تا به بن

 • بگیرم سر تخت افراسیاب

  سر نیزه بگذارم از آفتاب

 • خبر شد به نزدیک افراسیاب

  که افگند سهراب کشتی بر آب

 • چو افراسیاب آن سخنها شنود

  خوش آمدش خندید و شادی نمود

 • کنون من به بخت رد افراسیاب

  کنم دشت را همچو دریای آب

 • که افراسیاب آمد و صدهزار

  گزیده ز ترکان شمرده سوار

 • که دارد پی و تاب افراسیاب

  مرا رفت باید چو کشتی بر آب

 • همی خواهد او جنگ افراسیاب

  تو با او برو روی ازو برمتاب

 • هیونی به نزدیک افراسیاب

  برافگند برسان کشتی برآب

 • گریزان سپهرم بدان روی آب

  بشدبا سپه نزد افراسیاب

 • به سغد است با لشکر افراسیاب

  سپاه و سپهبد بدان روی آب

 • مکن هیچ بر جنگ جستن شتاب

  به جنگ تو آید خود افراسیاب

 • برآشفت چون آتش افراسیاب

  که چندش چه گویی ز آرام و خواب

 • به خواب و به آرامش آمد شتاب

  بغلتید بر جامه افراسیاب

 • خروشی برآمد ز افراسیاب

  بلرزید بر جای آرام و خواب

 • چنین گفت پرمایه افراسیاب

  که هرگز کسی این نبیند به خواب

 • غمی شد چو بشنید افراسیاب

  نکرد ایچ بر جنگ جستن شتاب

 • تو پاسخ فرستی به افراسیاب

  که از کین اگر شد سرت پر شتاب

 • بدو گفت خیره منه سر به خواب

  برو تازیان نزد افراسیاب

 • ز من چون خبر یافت افراسیاب

  سیه شد به چشم اندرش آفتاب

 • ندیدی بدیهای افراسیاب

  که گم شد ز ما خورد و آرام و خواب

 • بیاید بجنگ تو افراسیاب

  چو گردد برو ناخوش آرام و خواب

 • تو گفتی که بر جنگ افراسیاب

  مران تیز لشکر بران روی آب

 • گر افراسیاب این سخنها که گفت

  به پیمان شکستن بخواهد نهفت

 • سپهبد سراندر نیارد به خواب

  بیاید به جنگ تو افراسیاب

 • چو بشنید پیچان شد افراسیاب

  دلش گشت پر درد و سر پر ز تاب

 • چو بشنید افراسیاب این سخن

  یکی رای با دانش افگند بن

 • چنین گفت کز نزد افراسیاب

  گذشتست پیران بدین روی آب

 • ترا چون پدر باشد افراسیاب

  همه بنده باشیم زین روی آب

 • مگردان دل از مهر افراسیاب

  مکن هیچ گونه برفتن شتاب

 • پیاده به کوی آمد افراسیاب

  از ایوان میان بسته و پر شتاب

 • ازان پس چنین گفت افراسیاب

  که گردان جهان اندر آمد به خواب

 • بدو داد جان و دل افراسیاب

  همی بی سیاوش نیامدش خواب

 • چنین گفت با شیده افراسیاب

  که چون سر برآرد سیاوش ز خواب

 • ازان گوی خندان شد افراسیاب

  سر نامداران برآمد ز خواب

 • ورا هر زمان پیش افراسیاب

  فرونتر بدی حشمت و جاه و آب

 • از افراسیاب ار بخواهی رواست

  چنو بت به کشمیر و کابل کجاست

 • پراندیشه شد جان افراسیاب

  چنین گفت با دیده کرده پرآب

 • ز کاووس وز تخم افراسیاب

  چو آتش بود تیز یا موج آب

 • وزان روی پیران و افراسیاب

  ز بهر سیاوش همه پرشتاب

 • شود تخت من گاه افراسیاب

  کند بی گنه مرگ بر من شتاب

 • که افراسیاب از بلا پشت تست

  به شاهی نگین اندر انگشت تست

 • هیونی ز نزدیک افراسیاب

  چو آتش بیامد به هنگام خواب

 • ز دیگر سو افراسیاب و سپاه

  چو پیران و گرسیوز کینه خواه

 • وزان جایگه نزد افراسیاب

  همی رفت برسان کشتی بر آب

 • چنین تا به درگاه افراسیاب

  نرفت اندران جوی جز تیره آب

 • سر مرد کین اندرآمد ز خواب

  بیامد به نزدیک افراسیاب

 • چو افراسیاب این سخن باز جست

  همه گفت گرسیوز آمد درست

 • پس افراسیاب اندر آن بسته شد

  غمی گشت و اندیشه پیوسته شد

 • ور ایدونک نزدیک افراسیاب

  ترا تیره گشتست بر خیره آب

 • وزان جایگه تا به افراسیاب

  شدست آتش ایران و توران چو آب

 • نمایم دلم را بر افراسیاب

  درخشان تر از بر سپهر آفتاب

 • فراوان بپرسیدش افراسیاب

  چو دیدش پر از رنج و سر پرشتاب

 • چو بشنید افراسیاب این سخن

  برو تازه شد روزگار کهن

 • همی کند موی و همی ریخت آب

  ز گفتار و کردار افراسیاب

 • بپرسید زو دخت افراسیاب

  که فرزانه شاها چه دیدی به خواب

 • ز یک دست آتش ز یک دست آب

  به پیش اندرون پیل و افراسیاب

 • که افراسیاب و فراوان سپاه

  پدید آمد از دور تازان به راه

 • ازین پس به فرمان افراسیاب

  مرا تیره بخت اندرآید به خواب

 • چنین گفت زان پس به افراسیاب

  که ای پرهنر شاه با جاه و آب

 • چو گفتار گرسیوز افراسیاب

  شنید و برآمد بلند آفتاب

 • به کین سیاوش سیه پوشد آب

  کند زار نفرین به افراسیاب

 • به آواز بر جان افراسیاب

  همی کرد نفرین و می ریخت آب

 • که دوزخ به از بوم افراسیاب

  نباید بدین کشور آرام و خواب

 • جهانی بدو کرده دیده پرآب

  ز کردار بدگوهر افراسیاب

 • بیامد دمان پیش افراسیاب

  دل از درد خسته دو دیده پر آب

 • ز بهر سیاوش دو دیده پر آب

  همی کرد نفرین بر افراسیاب

 • شب تیره هنگام آرام و خواب

  کس آمد ز نزدیک افراسیاب

 • ز پیران چو بشینید افراسیاب

  سر مرد جنگی درآمد ز خواب

 • بیامد به درگاه افراسیاب

  جهانی برو دیده کرده پرآب

 • بیامد به نزدیک افراسیاب

  نیا را رخ از شرم او شد پرآب

 • سپهبد برو کرد لختی شتاب

  برون بردش از پیش افراسیاب

 • جهان پر شد از کین افراسیاب

  به دریا تو گفتی به جوش آمد آب

 • چه داری ز افراسیاب آگهی

  ز اورنگ و ز تاج و تخت مهی

 • چو بشنید افراسیاب این سخن

  غمی شد ز کردارهای کهن

 • همیشه دل و جان افراسیاب

  پر از درد باد و دو دیده پرآب

 • خبر شد ز ترکان به افراسیاب

  که بیدار بخت اندرآمد به خواب

 • نگون شد سر و تاج افراسیاب

  همی کند موی و همی ریخت آب

 • چنین گفت با لشکر افراسیاب

  که مارا بر آمد سر از خورد و خواب

 • ازو شاد شد جان افراسیاب

  سر نیزه بگذاشت از آفتاب

 • چنین گفت با لشکر افراسیاب

  که بیدار بخت اندر آمد به خواب

 • همه خویش و پیوند افراسیاب

  همه دل پر از کین و سر پرشتاب

 • چو افراسیاب آن درفش بنفش

  نگه کرد بر جایگاه درفش

 • برآویخت با سرکش افراسیاب

  به پیگار خون رفت چون رود آب

 • نهادند سر سوی افراسیاب

  همه رخ ز کین سیاوش پر آب

 • به نزدیک افراسیاب آمدند

  پر از درد و تیمار و تاب آمدند

 • ورا گفت هر کس که تاب آورد

  وگر نام افراسیاب آورد

 • میاسای از کین افراسیاب

  ز تن دور کن خورد و آرام و خواب

 • کزین پس نه نخچیر جویم نه خواب

  نپردازم از کین افراسیاب

 • که بیزار گشتیم ز افراسیاب

  نخواهیم دیدار او را به خواب

 • گر افراسیاب از رهی بی درنگ

  یکی لشکر آرد به ایران به جنگ

 • وزان پس چو بشنید افراسیاب

  که بگذشت رستم بران روی آب

 • به دریای قلزم به جوش آرد آب

  نخارد سر از کین افراسیاب

 • ازین آگهی یابد افراسیاب

  نسازد بخورد و نیازد به خواب

 • چو زین یابد افراسیاب آگهی

  بیندازد آن تاج شاهنشهی

 • نماند برین بوم و بر خاک و آب

  وزین داغ دل گردد افراسیاب

 • نجستند روز و شب آرام و خواب

  وزین آگهی شد به افراسیاب

 • مرا با پسر دیده گردد پرآب

  برد بسته تا پیش افراسیاب

 • فرنگیس را دید دیده پرآب

  زبان پر ز نفرین افراسیاب

 • چو از لشگر آگه شد افراسیاب

  برو تیره شد تابش آفتاب

 • چو بشنید گفتارش افراسیاب

  بدیده ز خشم اندرآورد آب

 • که من بیگمانم که افراسیاب

  بیاید دمان تا لب رود آب

 • چو نزدیک رود آمد افراسیاب

  ندید ایچ مردم نه کشتی برآب

 • ازان پس بفرمود افراسیاب

  که بشتاب و کشتی برافگن به آب

 • ز بهر سیاووش ببارید آب

  همی کرد نفرین بر افراسیاب

 • جهاندار کز تخم افراسیاب

  نشانیم بخت اندر آید به خواب

 • نباشد جز از کام افراسیاب

  سر بخت ترکان برآید ز خواب

 • یکی کینه خیزد که افراسیاب

  هم امشب همی آن ببیند به خواب

 • از افراسیاب اندر آمد نخست

  دو رخ را به خون دو دیده بشست

 • بسی شهر بینی ز ایران خراب

  تبه گشته از رنج افراسیاب

 • که پرکین کنی دل ز افراسیاب

  دمی آتش اندر نیاری به آب

 • همه خستگانند از افراسیاب

  همه دل پر از خون و دیده پرآب

 • کجا پهلوان خواند افراسیاب

  به بیداری او شود سیر خواب

 • پیامی برد نزد افراسیاب

  ز بیمش نیارد بدیده در آب

 • فراوان سخن گفت ز افراسیاب

  ز رنج تن خویش وز درد باب

 • وگر مرغ با ماهیان اندر آب

  بخوانند نفرین به افراسیاب

 • فرستاد گردی هم اندر شتاب

  بنزدیک چوپان افراسیاب

 • همان مرز و شاهی چو افراسیاب

  کس این را ز ایران نبیند بخواب

 • تژاو غمی با دو دیده پرآب

  بیامد بنزدیک افراسیاب

 • چو بشنید افراسیاب این سخن

  غمی گشت و بر چاره افگند بن

 • جهاندار پیران هم اندر شتاب

  برون آمد از پیش افراسیاب

 • چو سیصد تن از تخم افراسیاب

  کجا بختشان اندر آمد بخواب

 • اگر نیستی رنج افراسیاب

  که گردد سرش زین سخن پرشتاب

 • بدان آگهی نزد افراسیاب

  هیونی برافگند هنگام خواب

 • دو هفته ز ایوان افراسیاب

  همی بر شد آواز چنگ و رباب

 • یکی خلعت آراست افراسیاب

  که گر برشماری بگیرد شتاب

 • هیونی برافگند هنگام خواب

  فرستاد نزدیک افراسیاب

 • چو بشنید افراسیاب این سخن

  سران را بخواند از همه انجمن

 • یکی لشکری ساخت افراسیاب

  که تاریک شد چشمه آفتاب

 • بجایست پیران و افراسیاب

  بخواهد شدن خون من رود آب

 • سپاهی بکردار دریای آب

  شدست انجمن پیش افراسیاب

 • همه دل پر از خون و دیده پرآب

  گریزان ز ترکان افراسیاب

 • بایران و توران و بر خشک و آب

  نبینند جز کام افراسیاب

 • ندارند سر کم ز افراسیاب

  که با تخت و گنج اند و با جاه و آب

 • فرستم بنزدیک افراسیاب

  نه آرام جویم بدین بر نه خواب

 • بزرگان درگاه افراسیاب

  سپاهی بکردار دریای آب

 • هرانکس که هستند با جاه و آب

  فرستیم نزدیک افراسیاب

 • بدین سام بآزرم افراسیاب

  گذشتی به کشتی ز دریای آب

 • بسا رزمگاها که افراسیاب

  ازو گشت پیچان و دیده پرآب

 • و دیگر که فردا ز افراسیاب

  سپاس اندر آرام جوییم و خواب

 • همه شهر ایران کنم رود آب

  بکام دل خسرو افراسیاب

 • کسی کو دل و مغز افراسیاب

  تبه کرد و خون راند برسان آب

 • گر افراسیاب آید اکنون چو آب

  نبینند جز سهم او را بخواب

 • هم از مادرش دخت افراسیاب

  که مهر تو بیند همیشه بخواب

 • نه راه گریزست ز افراسیاب

  نه جای دگر دارم آرام و خواب

 • اگر جنگ فرماید افراسیاب

  نماند که چشم اندر آید بخواب

 • بزرگان و خویشان افراسیاب

  که با گنج و تختند و با جاه و آب

 • همی گفت هر کس که افراسیاب

  ازین پس بزرگی نبیند بخواب

 • اگر کین همی جوید افراسیاب

  نه آرام باید که یابد نه خواب

 • بیاری افراسیاب آمدیم

  ز دشت و ز دریای آب آمدیم

 • ابر دست کیخسرو افراسیاب

  شود کشته این دیده ام من بخواب

 • که من دیده دارم همیشه پر آب

  ز گفتار و کردار افراسیاب

 • گنهکار جز خویش افراسیاب

  که دانی سخن را مزن در شتاب

 • کجا آشتی خواهد افراسیاب

  که چندین سپاه آمد از خشک و آب

 • یکی شهریارست افراسیاب

  که آتش همی بد شناسد ز آب

 • چنین گفت کز جنگ افراسیاب

  نه آرام باید نه خورد و نه خواب

 • چو افراسیاب این سخنها شنود

  دلش گشت پر درد و سر پر ز دود

 • چهارم سوی جنگ افراسیاب

  برانیم و آتش برآریم ز آب

 • چو بشنید افراسیاب این سخن

  فراموش کرد آن نبرد کهن

 • بیامد بنزدیک افراسیاب

  شب تیره هنگام آرام و خواب

 • چو پاسخ چنین یافت افراسیاب

  گرفت اندران کینه جستن شتاب

 • از ایوان بدشت آمد افراسیاب

  همی کرد بر جنگ جستن شتاب

 • فرود آمد از کوه و بگذاشت آب

  بیامد بنزدیک افراسیاب

 • سخن راند هر گونه افراسیاب

  ز کار درنگ و ز بهر شتاب

 • ازو شاد شد جان افراسیاب

  می روشن آورد و چنگ و رباب

 • چنین گفت با شیده افراسیاب

  که شد مغز من زین سخن پرشتاب

 • نگه کرد گیو اندر افراسیاب

  بدان خیره گفتار و چندان شتاب

 • نگه کن به پیمان افراسیاب

  چو جای بلا دید و جای شتاب

 • گریزان بشد پیش افراسیاب

  دلش پر ز خون و رخش پر ز آب

 • نشانی نیامد ز افراسیاب

  نه بر کوه و دریا نه بر خشک و آب

 • ز افراسیاب وز پولادوند

  ز کشتی و از تابداده کمند

 • گله دار اسپان افراسیاب

  به بیشه درون سر نهاده بخواب

 • چو باد از شگفتی هم اندر شتاب

  بدیدار اسپ آمد افراسیاب

 • منیژه کجا دخت افراسیاب

  درفشان کند باغ چون آفتاب

 • مگر چهره دخت افراسیاب

  نماید مرا بخت فرخ بخواب

 • بایوان افراسیاب اندرا

  ابا ماه رخ سر ببالین برا

 • غریویدن چنگ و بانگ رباب

  برآمد ز ایوان افراسیاب

 • چنین داد پاسخ پس افراسیاب

  که بخت بدت کرد بر تو شتاب

 • کشیدندش از پیش افراسیاب

  دل از درد خسته دو دیده پر آب

 • بیامد دمان تا بنزدیک تخت

  بر افراسیاب آفرین کرد سخت

 • چو برزد بران آتش تیز آب

  چنین داد پاسخ پس افراسیاب

 • اگر دار دارد اگر چاه و بند

  از افراسیاب آمدستش گزند

 • چه افراسیاب و چه شاهان چین

  نوشته همه نام تو بر نگین

 • ازو نامه بستد دو دیده پر آب

  همه دل پر از کین افراسیاب

 • بترسم ز بد گوهر افراسیاب

  که بر جان بیژن بگیرد شتاب

 • برهنه نوان دخت افراسیاب

  بر رستم آمد دو دیده پر آب

 • منیژه منم دخت افراسیاب

  برهنه ندیدی رخم آفتاب

 • که ما امشب از کین افراسیاب

  نیابیم آرام و نه خورد و خواب

 • بشد تا بدرگاه افراسیاب

  بهنگام سستی و آرام و خواب

 • بزد دست بر جامه افراسیاب

  که جنگ آوران را ببستست خواب

 • گرفتند بر کینه جستن شتاب

  ازان خانه بگریخت افراسیاب

 • گشن لشکری سازد افراسیاب

  بنیزه بپوشد رخ آفتاب

 • بدرگاه افراسیاب آمدند

  کمربستگان بر درش صف زدند

 • چو افراسیاب آن سپه را بدید

  که سالارشان رستم آمد پدید

 • چو افراسیاب آن سخنها شنود

  برافروخت از بخت و شادی نمود

 • برفتند با پند افراسیاب

  بآرام پیر و جوان بر شتاب

 • جفاپیشه بدگوهر افراسیاب

  ز کینه نیاید شب و روز خواب

 • دلیران بدرگاه افراسیاب

  ز بانگ تبیره نیابند خواب

 • که ما را سر از جنگ افراسیاب

  نیابد همی خورد و آرام و خواب

 • دگر کز پی جنگ افراسیاب

  زمانه همی بر تو گیرد شتاب

 • نجویم برین کینه آرام و خواب

  من و گرز و میدان افراسیاب

 • بشویی دل از مهر افراسیاب

  نبینی شب تیره او را بخواب

 • برافگند یپران هم اندر شتاب

  نوندی بنزدیک افراسیاب

 • پس از نامداران افراسیاب

  کسی کش سر از کینه گیرد شتاب

 • که ای پهلوان رد افراسیاب

  گرفت اندرین دشت ما را شتاب

 • کز افراسیاب اندر آیدت بد

  ز توران زمین بر تو نفرین سزد

 • بیزدان بنالید ز افراسیاب

  بدرد از دو دیده فرو ریخت آب

 • کنون چون نبیند جز افراسیاب

  دلش را تو از مهر او برمتاب

 • سدیگر که گفتی که افراسیاب

  سپه را همی بگذارند ز آب

 • گر افراسیاب اندر آید براه

  زجیحون بدین سو گذارد سپاه

 • به پیکار مندیش ز افراسیاب

  بجای آرد دل روی ازو برمتاب

 • همی گفت اگر لشکر افراسیاب

  بجنباند از جای و بگذارد آب

 • چو این کرده شد نزد افراسیاب

  نوندی برافگند هنگام خواب

 • بشد تا بنزدیک افراسیاب

  نه دم زد بره بر نه آرام و خواب

 • گر افراسیاب اندرین کینه گاه

  ابا نامداران توران سپاه

 • شکسته شود پشت افراسیاب

  پر از خون کند دل دو دیده پر آب

 • ز افراسیاب آمد آن بد خوی

  همان غارت و کشتن و بدگوی

 • شما را بنزدیک افراسیاب

  چه مایه بزرگی و جاهست و آب

 • گرفتند گردان بپاسخ شتاب

  که ای پهلوان رد افراسیاب

 • سپهرم ز خویشان افراسیاب

  یکی نامور بود با جاه و آب

 • ستون گوان پشت افراسیاب

  کنون شاه را تیره گشت آفتاب

 • مرا در دل آید که افراسیاب

  سپه بگذراند بدین روی آب

 • ازین شهر ترکان و افراسیاب

  بد آمد سرانجامت ای نیک یاب

 • ازان پس خود از شاه ترکان چه باک

  چه افراسیاب و چه یک مشت خاک

 • یکی لشکر از نزد افراسیاب

  همی رفت برسان کشتی برآب

 • بداد از پی مهر افراسیاب

  زمانه برو کرد چندین شتاب

 • که خون سیاوش ز افراسیاب

  بخواهم بدین کینه گیرم شتاب

 • بفرمود او را فگندن به آب

  بگفتا چنین بینم افراسیاب

 • مه آرام بادا شما را مه خواب

  مگر ساختن رزم افراسیاب

 • جهانجوی پر دانش افراسیاب

  نشسته بکندز بخورد و بخواب

 • نبیره فریدون بد افراسیاب

  ز کندز برفتن نکردی شتاب

 • ازان درد بگریست افراسیاب

  همی کند موی و همی ریخت آب

 • بزرگان ترکان افراسیاب

  ز گفتن بکردند مژگان پر آب

 • بیامد پس لشکر افراسیاب

  بر اندیشه رزم بگذاشت آب

 • ز ترکان وز کار افراسیاب

  که لشکرگه آورد زین روی آب

 • بچپ بر دهستان و بر راست آب

  میان ریگ و پیش اندر افراسیاب

 • شب آمد بکنده در افگند آب

  بدان سو که بد روی افراسیاب

 • چو بشنید افراسیاب این سخن

  بدو گفت مشتاب و تندی مکن

 • نبینند جز مرگ پیران بخواب

  نخواند کسی نام افراسیاب

 • از افراسیاب آن سپهدار چین

  پدر مادر شاه ایران زمین

 • بگفت آنچه بشنید ز افراسیاب

  ز آرام وز بزم و رزم و شتاب

 • جهاندیده پردانش افراسیاب

  جز از چاره جستن نبیند بخواب

 • جو بر تخت بر زنده افراسیاب

  بماند جهان گردد از وی خراب

 • که از جنگ ایشان گرفتی شتاب

  بگفت فریبنده افراسیاب

 • نه از بهر پیغام افراسیاب

  که کردار بد کرد بر تو شتاب

 • بشد شیده نزدیک افراسیاب

  دلش چون بر آتش نهاده کباب

 • بیامد بنزدیک افراسیاب

  دل از درد خسته دو دیده پر آب

 • چنین گفت با مویه افراسیاب

  کزین پس نه آرام جویم نه خواب

 • بجنبید خسرو ز قلب سپاه

  هم افراسیاب اندران رزمگاه

 • سپاهی به کردار دریای آب

  بقلب اندرون جهن و افراسیاب

 • وزان پس دلیران افراسیاب

  برفتند بر سان کشتی بر آب

 • نگه کرد افراسیاب از دو میل

  بدان لشکر و جنگ صندوق و پیل

 • بر افراسیاب آن سخن مرگ بود

  کجا پشت خود را بدیشان نمود

 • چنین گفت با لشکر افراسیاب

  که من چون گذر یابم از رود آب

 • شب تیره با لشکر افراسیاب

  گذر کرد از آموی و بگذاشت آب

 • شمار سواران افراسیاب

  بیند خردمند هرگز بخواب

 • چو زان رود جیحون شد افراسیاب

  چو باد دمان تیز بگذشت آب

 • می و گلشن و بانگ چنگ و رباب

  گل و سنبل و رطل و افراسیاب

 • ازان پس چو آگاهی آمد بشاه

  ز گنگ و ز افراسیاب و سپاه

 • ز ترکان کس از بیم افراسیاب

  لب تشنه نگذاشتندی بر آب

 • وزان سوی گنگ اندر افراسیاب

  برخشنده روز و بهنگام خواب

 • بقلب اندر افراسیاب و ردان

  سواران گردنکش و بخردان

 • سوی میمنه جهن افراسیاب

  همی نیزه بگذاشت از آفتاب

 • کسی کو سر از جنگ برتافتی

  چو افراسیاب آگهی یافتی

 • همی جنگ را ساخت افراسیاب

  همی بود تا چشمه آفتاب

 • بدان نامداران افراسیاب

  رسیدیم ناگه بهنگام خواب

 • سواری بیامد هم اندر شتاب

  خروشان به نزدیک افراسیاب

 • که برگشت زین کینه افراسیاب

  همانا بجنگ تو دارد شتاب

 • چو نزدیک شهر آمد افراسیاب

  بران بد که رستم شود سیرخواب

 • فرستاده از نزد افراسیاب

  بچین اندر آمد بهنگام خواب

 • وزان سو بگنگ اندر افراسیاب

  نه آرام بودش نه خورد و نه خواب

 • پیامی گزارم ز افراسیاب

  اگر شاه را زان نگیرد شتاب

 • شدست اندرین کینه جستن خراب

  بهانه سیاوش و افراسیاب

 • درودی که دادی ز افراسیاب

  بگفتی که او کرد مژگان پر آب

 • ز پاسخ برآشفت افراسیاب

  سواری ز ترکان کجا یافت خواب

 • همی لشکر آراست افراسیاب

  دلش بود پردرد و سر پر شتاب

 • خبر شد بنزدیک افراسیاب

  کجا باره شارستان شد خراب

 • پس افراسیاب اندر آمد چو گرد

  به جهن و بگرسیوز آواز کرد

 • بایوان برآمد پس افراسیاب

  پر از خون دل از درد و دیده پرآب

 • چو افراسیاب آنچنان دید کار

  چنان هول و برگشتن کارزار

 • نباید که بر کاخ افراسیاب

  بتابد ز چرخ بلند آفتاب

 • چنان کرد بدگوهر افراسیاب

  که پیش تو پوزش نبیند بخواب

 • که افراسیاب آن بداندیش مرد

  بسی پند بشنید و سودش نکرد

 • ببد کردن جادو افراسیاب

  نگیرد برین بیگناهان شتاب

 • جز از گنج ویژه رد افراسیاب

  که کس را نبود اندران دست یاب

 • گشاده شد آن گنگ افراسیاب

  سر بخت او اندر آمد بخواب

 • پس آگاهی آمد ز چین و ختن

  از افراسیاب و ازان انجمن

 • چو برداشت افراسیاب از ختن

  یکی لشکری شد برو انجمن

 • چو افراسیاب آن سپه را بدید

  بیامد برابر صفی برکشید

 • پر از درد شد جان افراسیاب

  نکرد ایچ بر جنگ جستن شتاب

 • چو افراسیاب این سخنها شنود

  بدلش اندرون روشنایی فزود

 • ز تیر آسمان شد چو پر عقاب

  نگه کرد خیره سر افراسیاب

 • نباید که نزد تو افراسیاب

  بیاید شب تیره هنگام خواب

 • چو بشنید فغفور هنگام خواب

  فرستاد کس نزد افراسیاب

 • چو بشنید افراسیاب این سخن

  پشیمان شد از کرده های کهن

 • بدو گفت پر مایه افراسیاب

  که فرخ کسی کو بمیرد در آب

 • که داند که بیرون که آید ز آب

  بد آمد سپه را ز افراسیاب

 • بفرمود زان پس بهنگام خواب

  که پوشیده رویان افراسیاب

 • همه خویش و پیوند افراسیاب

  ز تیمارشان دیده کرده پر آب

 • یکی نامه از قیر و مشک و گلاب

  بفرمود در کار افراسیاب

 • رسیدم بدین دژ که افراسیاب

  همی داشت از بهر آرام و خواب

 • بدان دختران رد افراسیاب

  نگه کرد کاوس مژگان پر آب

 • مگر همچنین خون افراسیاب

  هم ایدر بریزم بکردار آب

 • پس از گنگ دژ باز جست آگهی

  ز افراسیاب و ز تخت مهی

 • کنون تا برآمد ز دریای آب

  بگنگست با مردم افراسیاب

 • همانا بداندیش افراسیاب

  گذشتست زان سو بدریای آب

 • بگفت آن شگفتی که دید اندر آب

  ز گم بودن جادو افراسیاب

 • بپرداختم تخت افراسیاب

  ازین پس نه آرام جویم نه خواب

 • برخشنده روز و بهنگام خواب

  هم آگهی جست ز افراسیاب

 • همه کوه و رود و بیابان و آب

  نبیند نشانی ز افراسیاب

 • همی جوی ز افراسیاب آگهی

  مگر زو شود روی گیتی تهی

 • بهامون و کوه و بدریای آب

  نشانی ندیدیم ز افراسیاب

 • ازان پس چنان بد که افراسیاب

  همی بود هر جای بی خورد و خواب

 • زهر شهر دور و بنزدیک آب

  که خوانی ورا هنگ افراسیاب

 • چنین گفت کین ناله هنگام خواب

  نباشد مگر آن افراسیاب

 • زکوه اندر آمد بهنگام خواب

  بدید آن در هنگ افراسیاب

 • بدین گونه آوازم هنگام خواب

  نشاید که باشد جز افراسیاب

 • بدیدم سر و گوش افراسیاب

  درو ساخته جای آرام و خواب

 • چو آواز او یابد افراسیاب

  همانا برآید ز دریای آب

 • چو بشنید آوازش افراسیاب

  پر از درد گریان برآمد ز آب

 • چو بشنید بگریست افراسیاب

  همی ریخت خونین سرشک اندر آب

 • بخشکی کشیدش ز دریای آب

  بشد توش و هوش از رد افراسیاب

 • چنین گفت بی دولت افراسیاب

  که این روز را دیده بودم بخواب

 • چو کاوس و چون جادو افراسیاب

  که جز روی کژی ندیدی بخواب

 • ز یک سو نبیره رد افراسیاب

  که جز جادوی را ندیدی بخواب

 • گر او را بدی بر تو بر دست یاب

  بایران کشیدی رد افراسیاب

 • بمادر هم از تخم افراسیاب

  که با خشم او گم شدی خورد و خواب

 • که شیران ایران بدریای آب

  نشستی تن از بیم افراسیاب

 • دگر آبگیری که باشد خراب

  از ایران وز رنج افراسیاب

 • کجا مادرم دخت افراسیاب

  که بگذشت زان سان بدریای آب

 • به ارچاسپ گفت ای بلند آفتاب

  به زور و به تن همچو افراسیاب

 • چو من برگذشتم ز جیحون بر آب

  ز توران به چین آمد افراسیاب

 • به ایران بد افراسیاب آن زمان

  جهان پر ز درد از بد بدگمان

 • چو کیخسرو آمد از افراسیاب

  ز خون کرد گیتی چو دریای آب

 • بر ایوانها چهر افراسیاب

  نگاریده روشن تر از آفتاب

 • هم افراسیاب آن بداندیش مرد

  کزو بد دل شهریاران به درد

 • ز خویشان ارجاسب و افراسیاب

  جز از مرز ایران نبینند به خواب

 • سزد گر ز خویشان افراسیاب

  بدآموز دارد دو دیده پرآب

 • ز خویشان ارجاسب و افراسیاب

  زخاقان که بنشست ازان روی آب

 • ز خویشان ارجاسب و افراسیاب

  شده سغد یکسر چو دریای آب

 • ز بیداد وز رنج افراسیاب

  کسی را نبد جای آرام وخواب

 • ز هنگام ارجاسب و افراسیاب

  ز دینار و گوهر که خیزد ز آب

 • دگر آنک بد گوهر افراسیاب

  ز توران بدانگونه بگذاشت آب

 • همه روم ازو شد سراسر خراب

  چناچون که ایران ز افراسیاب

 • فریدون فرخ ندید این به خواب

  نه تورو نه سلم و نه افراسیاب

 • نگر تا سیاوش از افراسیاب

  چه برخورد جز تابش آفتاب

 • دگر نامور گنج افراسیاب

  که کس را نبودی به خشکی و آب

 • به گفتار گرسیوز افراسیاب

  ببرد از روان و خرد شرم و آب

 • که چون وارث ملک افراسیاب

  سر از چین برآورد چون آفتاب

 • وز نخستین جنگ او با دشمنش افراسیاب

 • شاهی چو کیقباد و چو افراسیاب گرد

  کشور چو شاه سنجر و شاه اردوان گرفت

 • همان منزل است این جهان خراب

  که دیده ست ایوان افراسیاب

 • به کین سیاوش ز افراسیاب

  ز خون کرد گیتی چو دریای آب