افراختن

افراختن
افراشتن، برآوردن، بلند کردن
1

کاربردهای افراختن

  • ماه و خورشید و پری و آدمی اندر نظرت

    همه هیچند که سر بر همه افراخته ای

  • سرو شد افراخته کار چمن ساخته

    نعره زنان فاخته بر سر بید و چنار