ازل

ازل
همیشگی، زمانی که ابتدا ندارد
1

کاربردهای ازل

 • کنون به آب می لعل خرقه می شویم

  نصیبه ازل از خود نمی توان انداخت

 • من ز مسجد به خرابات نه خود افتادم

  اینم از عهد ازل حاصل فرجام افتاد

 • حلقه پیر مغان از ازلم در گوش است

  بر همانیم که بودیم و همان خواهد بود

 • ساقیا می ده که با حکم ازل تدبیر نیست

  قابل تغییر نبود آنچه تعیین کرده اند

 • الست از ازل همچنانشان به گوش

  به فریاد قالوا بلی در خروش

 • عمر بر آن فرش ازل بافته

  آنچه شده باز بدل یافته

 • خاصه ما را که در ازل بوده ست

  با تو آمیزشی و پیوندی

 • آن را که طوق مقبلی اندر ازل خدای

  روزی نکرد چون نکشد غل مدبری

 • در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود

  کاین شاهد بازاری وان پرده نشین باشد

 • ظاهر آنست که با سابقه حکم ازل

  جهد سودی نکند تن به قضا دردادم

 • جز دل من کز ازل تا به ابد عاشق رفت

  جاودان کس نشنیدیم که در کار بماند

 • من سیه روز نبودم ز ازل

  هر چه کرد این فلک اخضر کرد

 • در خرابات مغان با پیر هم منزل شویم

  کاین چنین رفته ست در عهد ازل تقدیر ما

 • ای به ازل بوده و نابوده ما

  وی به ابد زنده و فرسوده ما

 • میان ما و شما عهد در ازل رفته ست

  هزار سال برآید همان نخستینی

 • وین گوی دولتست که بیرون نمی برد

  الا کسی که در ازلش بخت یار کرد