ارغوان

ارغوان
ارغوان
ارغوان
درختی است با گل‌های سرخ رنگ
1

کاربردهای ارغوان

 • شراب خورده و خوی کرده می روی به چمن

  که آب روی تو آتش در ارغوان انداخت

 • شراب ارغوانی را گلاب اندر قدح ریزیم

  نسیم عطرگردان را شکر در مجمر اندازیم

 • بیاض روی تو را نیست نقش درخور از آنک

  سوادی از خط مشکین بر ارغوان داری

 • یکی به حکم نظر پای در گلستان نه

  که پایمال کنی ارغوان و یاسمنش

 • دیدار دلفروزش در پایم ارغوان ریخت

  گفتار جان فزایش در گوشم ارغنون زد

 • باغ می خواهم که روزی سرو بالایت ببیند

  تا گلت در پا بریزد و ارغوان بر سر ببارد

 • گفتم ای غافل نبینی کوه با چندین وقار

  همچو طفلان دامنش پر ارغوان و یاسمین