ارادت

ارادت
خواستن
خواست ،میل، قصد
علاقه مندی، سرسپردگی مرید به مرشد
دوستی از روی اخلاص و بی ریایی
1

کاربردهای ارادت

 • تلمیذ بی ارادت عاشق بی زرست و رونده بی معرفت مرغ بی پر و عالم بی عمل درخت بی بر و زاهد بی علم خانه بی در

 • فسحت میدان ارادت بیار

  تا بزند مرد سخن گوی گوی

 • بر گوشیار آمد از راه دور

  دلی پر ارادت سری پر غرور

 • به سر خار مغیلان بروم با تو چنان

  به ارادت که یکی بر سر دیبا نرود

 • همچنین مجلس وعظ چون کلبه بزازست آنجا تا نقدی ندهی بضاعتی نستانی و اینجا تا ارادتی نیاری سعادتی نبری

 • مکن به چشم ارادت نگاه در دنیا

  که پشت مار به نقش است و زهر او قتال

 • هزار جان به ارادت تو را همی جویند

  تو سنگ دل به لطافت دلی نمی جویی

 • یکی در صورت درویشان نه بر صفت ایشان در محفلی دیدم نشسته و شنعتی در پیوسته و دفتر شکایت باز کرده و ذم توانگران آغاز نهاده و سخن بدینجا رسانیده که درویش را دست قدرت بسته است و توانگر را پای ارادت شکسته

 • به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقیست

  به ارادت ببرم درد که درمان هم ازوست

 • کهن شود همه کس را به روزگار ارادت

  مگر مرا که همان عشق اولست و زیادت

 • مرا هرآینه روزی تمام کشته ببینی

  گرفته دامن قاتل به هر دو دست ارادت