ابرام

اِبرام
استوار کردن، محکم کردن کار
پافشاری کردن
به ستوه درآوردن
شکوفه برآوردن
1

کاربردهای ابرام