آیت

آیه
آیت
نشانه
معجزه
دلیل
اعجوبه
عبرت
هر یک از جمله‌های قرآن
1

کاربردهای آیت

  • علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را

    که به ماسوا فکندی همه سایه هما را