آهن دلی

آهن دلی
سقاوت، شکیبایی بیش از حد
1

کاربردهای آهن دلی

  • گفتم آهن دلی کنم چندی

    ندهم دل به هیچ دلبندی