آمیزش

آمیزش
آمیختگی
همنشینی ، معاشرت
1

کاربردهای آمیزش

  • خاصه ما را که در ازل بوده ست

    با تو آمیزشی و پیوندی