آموی

آموی
نام دشتی وسیع و ریگی در ماوراءالنهر در ساحل رودخانه‌ی جیحون
1

کاربردهای آموی

 • عنانش گرفتند و بر تافتند

  سوی ریگ آموی بشتافتند

 • شب تیره با لشکر افراسیاب

  گذر کرد از آموی و بگذاشت آب

 • زبلخ وز شگنان و آموی و زم

  سلیح وسپه خواست و گنج درم

 • به آموی و راه بیابان مرو

  زمین بود یک سر چو پر تذرو

 • ریگ آموی و درشتی راه او

  زیر پایم پرنیان آید همی