آب حیات

آب حیات
آب زندگانی
آب حیوان
چشمه حیوان
گویند چشمه ای است در ظلمات که هر کس از آن بنوشد عمر جاودان پیدا می کند، اسکندر و خضر به دنبال آن رفتند، خضر از آن آب نوشید و عمر جاودان یافت. اما اسکندر از آن ننوشید و در جوانی عمرش را از دست داد
کنایه از لب و دهان و سخن گفتن معشوق
1

کاربردهای آب حیات

 • کشت دروغ بار حقیقت نمیدهد

  این خشک رود چشمه حیوان نمی شود

 • لب چو آب حیات تو هست قوت جان

  وجود خاکی ما را از اوست ذکر رواح

 • گفتم که لبت گفت لبم آب حیات

  گفتم دهنت گفت زهی حب نبات

 • من آب زندگانی بعد از تو می نخواهم

  بگذار تا بمیرم بر خاک آستانت

 • تشنگانت به لب ای چشمه حیوان مردند

  چند چون ماهی بر خشک توانند طپید

 • سر زلفت ظلماتست و لبت آب حیات

  در سواد سر زلفت به خطا می نگرم

 • سعدی از این چشمه حیوان که خورد

  سیر نگردد به مرور ای صنم

 • گر می به جان دهندت بستان که پیش دانا

  ز آب حیات بهتر خاک شرابخانه

 • تشنگانت به لب ای چشمه حیوان مردند

  تشنه تر آن که تو نزدیک دهانش باشی

 • به سر وقتشان خلق کی ره برند

  که چون آب حیوان به ظلمت درند

 • آب حیات منست خاک سر کوی دوست

  گر دو جهان خرمیست ما و غم روی دوست

 • نفسی بیا و بنشین سخنی بگو و بشنو

  که به تشنگی بمردم بر آب زندگانی

 • چون خضر دید آن لب جان بخش دلفریب

  گفتا که آب چشمه حیوان دهان توست