آبگینه

آبگینه
شیشه، ظرف بلوری
1

کاربردهای آبگینه

 • عقل کل را آبگینه ریزه در پای اوفتاد

  بس که سنگ تجربت بر طاق مینایی زدم

 • شرم آید از بضاعت بی قیمتم ولیک

  در شهر آبگینه فروشست و جوهری

 • چون می روشن در آبگینه صافی

  خوی جمیل از جمال روی تو پیدا

 • برادران طریقت نصیحتم مکنید

  که توبه در ره عشق آبگینه بر سنگست

 • کز زهد ندیده ام فتوحی

  تا کی زنم آبگینه بر سنگ

 • در روی تو سر صنع بی چون

  چون آب در آبگینه پیداست