آبنوس

آبنوس
چوبی سیاه رنگ و سخت و سنگین و گرانبها از درختی به همین نام

آبنوس نوعی چوب فشرده و سیاه/قهوه‌ای رنگ  است که بافت بسیار ریزی دارد و با صیقل کاری، سطحی براق و آینه‌ای پیدا می‌کند و از همین رو در صنایع تزئینی کاربرد زیادی دارد. به عنوان مثال مهره‌های سیاه شطرنج از آبنوس ساخته می‌شدند (از عاج فیل برای ساخت مهره‌های سفید استفاده می‌شده است)

1

کاربردهای آبنوس

 • پستان یار در خم گیسوی تابدار

  چون گوی عاج در خم چوگان آبنوس

 • دریده درفش و نگونسار کوس

  رخ نامداران به رنگ آبنوس

 • چنو بست بر کوهه پیل کوس

  هوا گردد از گرد چون آبنوس

 • چو روی هوا گشت چون آبنوس

  نهادند بر کوهه پیل کوس

 • بگفت این و برخاست آوای کوس

  هوا قیرگون شد زمین آبنوس

 • چو زال آگهی یافت بر بست کوس

  ز لشکر زمین گشت چون آبنوس

 • برآمد ز هر دو سپه بوق و کوس

  هوا نیلگون شد زمین آبنوس

 • چو رعد خروشنده شد بوق و کوس

  خور اندر پس پرده آبنوس

 • ز مغفر هوا گشت چون سندروس

  زمین سر به سر تیره چون آبنوس

 • جهان کر شد از ناله بوق و کوس

  زمین آهنین شد هوا آبنوس

 • هوا نیلگون گشت و کوه آبنوس

  بجوشید دریا ز آواز کوس

 • تو گفتی که ابری به رنگ آبنوس

  برآمد ببارید زو سندروس

 • از ایران سپه برشد آوای کوس

  ز گرد سپه شد هوا آبنوس

 • سپاهی که شد دشت چون آبنوس

  بدرید هر گوش ز اوای کوس

 • مجو ایمنی در سرای فسوس

  که گه سندروسست و گاه آبنوس

 • چو برخاست آوای کوس از چرم

  جهان کرد چون آبنوس از میم

 • سپه برگرفت و بزد نای و کوس

  زمین کوه تا کوه گشت آبنوس

 • دریده درفش و نگونسار کوس

  رخ زندگان تیره چون آبنوس

 • ببهرام بر چند باشد فسوس

  جهان پیش چشمم شود آبنوس

 • برآمد یکی ابر چون سندروس

  زمین گشت از گرد چون آبنوس

 • که آید دگر باره بر جنگ طوس

  شد از شب جهان تیره چون آبنوس

 • هوا قیر گون و زمین آبنوس

  همی آمد از دشت آوای کوس

 • بفرمود تا برکشیدند کوس

  ز گرد سپه کوه گشت آبنوس

 • چو شد دشت بر گونه آبنوس

  پراگنده گشتند کاموس و طوس

 • برادرم هومان بسی پیش طوس

  جهان کرد بر گونه آبنوس

 • برآمد ز هر دو سپه بوق و کوس

  زمین آهنین شد سپهر آبنوس

 • زمین را سراسر کنید آبنوس

  بگرد سواران و آوای کوس

 • خروش آمد از دشت و آوای کوس

  جهان شد ز گرد سپاه آبنوس

 • چو بشنید پیران برافراخت کوس

  شد از سم اسبان زمین آبنوس

 • بزد نای رویین و بربست کوس

  هوا نیلگون شد زمین آبنوس

 • چو روی زمین شد برنگ آبنوس

  برآمد ز هر دو سپه بوق و کوس

 • درفش شهنشاه با بوق و کوس

  پدید آمد و شد زمین آبنوس

 • زمین گشت چون چادر آبنوس

  ستاره غمی شد ز آوای کوس

 • چو از گنگ برخاست آوای کوس

  زمین آهنین شد هوا آبنوس

 • شب آمد یکی پرده آبنوس

  بپوشید بر چهره سندروس

 • برآمد ز هر دو سپه بانگ کوس

  زمین آهنین شد هوا آبنوس

 • بشد قلب ارجاسپ چون آبنوس

  سوی راستش کهرم و بوق و کوس

 • ز درگاه برخاست آوای کوس

  زمین آهنین شد سپهر آبنوس

 • به شبگیر برخاست آوای کوس

  شد از گرد لشکر سپهر آبنوس

 • برآمد دم بوق و آواس کوس

  زمین آهنین شد هوا آبنوس

 • برآمد ز هردو سپه بوق و کوس

  هوا شد ز گرد سپاه آبنوس

 • ز درگاه برخاست آوای کوس

  زمین قیرگون شد هوا آبنوس

 • یکی گنبد از آبنوس وز عاج

  به پیکر ز پیلسته و شیز و ساج

 • هوا شد ز گرد سپاه آبنوس

  ز نالیدن بوق وآوای کوس

 • ز میدان چو برخاست آواز کوس

  جهاندیدگان خواستند آبنوس

 • بیارند با زنده پیلان و کوس

  کنند آسمان را برنگ آبنوس

 • پدید آمد آن پرده آبنوس

  بر آسود گیتی ز آواز کوس

 • چو پنهان شد آن چادر آبنوس

  بگوش آمد از دوربانگ خروش

 • چهل مهد دیگر بد از آبنوس

  ز گوهر درفشان چو چشم خروس

 • ز درگاه برخاست آوای کوس

  هواشد زگرد سپاه آبنوس

 • برآمد ز درگاه بهرام کوس

  رخ خورشد از گرد چون آبنوس

 • دو لشگر به هم برکشیدند کوس

  چو شطرنجی از عاج و از آبنوس

 • شد از زخمه کاسه و زخم کوس

  خدنگ اندران بیشه ها آبنوس

 • آن یک به شکل جعبه ی شطرنج آبنوس

 • دستانسرای شعله براورنگ آبنوس

 • در گردن برهنه ی چون آبنوس تو

 • پستان یار در خم گیسوی تابدار

  چون گوی عاج در خم چوگان آبنوس