شعرفارسی

برخورد
سهراب

 1. نوری به زمین فرود آمد

 2. دو جا پا بر شن های بیابان دیدم

 3. از کجا آمده بود

 4. به کجا می رفت

 5. تنها دو جاپادیده می شد

 6. شاید خطایی پا به زمین نهاده بود

 7. ناگهان جا پا ها به راه افتادند

 8. روشنی همراهشان می خزید

 9. جا پا ها گم شدند

 10. خود را از روبرو تماشا کردم

 11. گودالی از مرگ پر شده بود

 12. و من در مرده خود به راه افتادم

 13. صدای پایم را از راه دوری می شنیدم

 14. شاید از بیابانی می گذشتم

 15. انتظاری گمشده با من بود

 16. ناگهان نوری در مرده ام فرود آمد

 17. و من در اضطرابی زنده شدم

 18. دو جا پا هستی ام را پر کرد

 19. از کجا آمده بود

 20. به کجا می رفت

 21. تنها دو جاپا دیده می شد

 22. شاید خطایی پا به زمین نهاده بود