هلا
سهراب

 1. تنها به تماشای چه ای

 2. بالا گل یک روزه نور

 3. پایین تاریکی باد

 4. بیهوده مپای شب از شاخه نخواهد ریخت و دریچه خدا روشن نیست

 5. از برگ سپهر شبنم ستارگان خواهد پرید

 6. تو خواهی ماند و هراس بزرگ ستون نگاه و پیچک غم

 7. بیهوده مپای

 8. برخیز که وهم گلی زیمن را شب کرد

 9. راهی شو که گردش ماهی شیار اندوهی در پی خود نهاد

 10. زنجره را بشنو چه جهان غمناک است و خدایی نیست و خدایی هست و خدایی

 11. بی گاه است به بوی و به رو و چهره زیبایی در خواب دگر ببین