دیاری دیگر
سهراب

 1. میان لحظه و خاک ساقه گرانبار هراسی نیست

 2. همراه ما ابدیت گلها پیوسته ایم

 3. تابش چشمانت را به ریگ و ستاره سپار

 4. تراوش رمزی در شیار تماشا نیست

 5. نه در این خاک رس نشانه ترس

 6. و نه بر لاجورد بالا نقش شگفت

 7. در صدای پرنده فرو شو

 8. اضطراب بال و پری سیمای ترا سایه نمی کند

 9. در پرواز عقاب

 10. تصویر ورطه نمی افتد

 11. سیاهی خاری میان چشم و تماشا نمی گذرد

 12. و فراتر

 13. میان خوشه و خورشید

 14. نهیب داس از هم درید

 15. میان لبخند و لب

 16. خنجر زمان در هم شکست