سایبان آرامش ما ماییم
سهراب

 1. در هوای دوگانگی تازگی چهره ها پژمرد

 2. بیایید از سایه روشن برویم

 3. بر لب شبنم بایستیم در برگ فرود اییم

 4. و اگر جا پایی دیدیم مسافر کهن را از پی برویم

 5. برگردیم و نهراسیم درایوان آن روزگاران نوشابه جادو سر کشیم

 6. شب بوی ترانه ببوییم چهره خود گم کنیم

 7. از روزن آن سوها بنگریم در به نوازش خطر بگشاییم

 8. خود روی دلهره پرپر کنیم

 9. نیاویزیم نه به بند گریز نه به دامان پناه

 10. نشتابیم نه به سوی روشن نزدیک نه به سمت مبهم دور

 11. عطش را بنشانیم پس به چشمه رویم

 12. دم صبح دشمن را بشناسیم و به خورشید اشاره کنیم

 13. ماندیم در برابر هیچ خم شدیم در برابر هیچ پس نماز ما در را نشکنیم

 14. برخیزیم و دعا کنیم

 15. لب ما شیار عطر خاموشی باد

 16. نزدیک ما شب بی دردی است دوری کنیم

 17. کنار ما ریشه بی شوری است برکنیم

 18. و نلرزیم پا در لجن نهیم مرداب را ب ه تپش دراییم

 19. آتش را بشویم نی زار همهمه را خاکستر کنیم

 20. قطره را بشویم دریا را نوسان اییم

 21. و این نسیم بوزیم و جاودان بوزیم

 22. و این خزنده خم شویم و بیناخم شویم

 23. و این گودال فرود اییم و بی پروا فرود اییم

 24. بر خود خیمه زنیم سایبان آرامش ما ماییم

 25. ماوزش صخره ایم ما صخره وزنده ایم

 26. ما شب گامیم ما گام شبانه ایم

 27. پروازیم و چشم به راه پرنده ایم

 28. تراوش آبیم و در انتظار سبوییم

 29. در میوه چینی بی گاه رویا را نارس چیدند و تردید از رسیدگی پوسید

 30. بیایید از شوره زار خوب و بد برویم

 31. چون جویبار ایینه روان باشیم به درخت درخت راپاسخ دهیم

 32. و دو کران خود را هر لحظه بیافرینیم هر لحظه رها سازیم

 33. برویم برویم و بیکرانی را زمزمه کنیم