تارا
سهراب

  1. از تارم فرود آمدم کنار برکه رسیدم

  2. ستاره ای در خواب طلایی ماهیان افتاد رشته عطری گسست آب از سایه افسوسی پر شد

  3. موجی غم را به لرزش نی ها داد

  4. غم را از لرزش نی ها چیدم به تارم برآمدم به ایینه رسیدم

  5. غم از دستم در ایینه رها شد خواب ایینه شکست

  6. از تارم فرود آمدم میان برکه و ایینه گویا گریستم