از روی پلک شب
سهراب

 1. شب سرشاری بود

 2. رود از پای صنوبرها تا فراتر می رفت

 3. دره مهتاب اندود و چنان روشن کوه که خدا پیدا بود

 4. در بلندی ها ما

 5. دورها گم سطح ها شسته و نگاه از همه شب نازک تر

 6. دست هایت ساقه سبز پیامی را میداد به من

 7. و سفالینه انس با نفسهایت آهسته ترک می خورد

 8. و تپش هامان می ریخت به سنگ

 9. از شرابی دیرین شن تابستان در رگ ها

 10. و لعاب مهتاب روی رفتارت

 11. تو شگرف تورها و برازنده خاک

 12. فرصت سبز حیات به هوای خنک کوهستان می پیوست

 13. سایه ها بر می گشت

 14. و هنوز در سر راه نسیم

 15. پونه هایی که تکان می خورد

 16. جنبه هایی که به هم می ریخت