شعرفارسی

من با توام
سیمین

 1. من با تو ام ای رفیق با تو

 2. همراه تو پیش می نهم گام

 3. در شادی تو شریک هستم

 4. بر جام می تو می زنم جام

 5. من با تو ام ای رفیق با تو

 6. دیری ست که با تو عهد بستم

 7. همگام تو ام بکش به راهم

 8. همپای تو ام بگیر دستم

 9. پیوند گذشته های پر رنج

 10. اینسان به توام نموده نزدیک

 11. هم بند تو بوده ام زمانی

 12. در یک قفس سیاه و تاریک

 13. رنجی که تو برده ای ز غولان

 14. بر چهر من است نقش بسته

 15. زخمی که تو خورده ای ز دیوان

 16. بنگر که به قلب من نشسته

 17. تو یک نفری نه بیشماری

 18. هر سو که نظر کنم تو هستی

 19. یک جمع به هم گرفته پیوند

 20. یک جبهه ی سخت بی شکستی

 21. زردی نه سفید نه سیه نه

 22. بالاتری از نژاد و از رنگ

 23. تو هر کسی و ز هر کجایی

 24. من با تو تو با منی هماهنگ

کتاب فروشان - فروش کتاب های دست دوم