شعرفارسی

لعنت
سیمین

 1. خواب و خیالی پوچ و خالی

 2. این زندگانی بود و بگذشت

 3. دوران به ترتیب و توالی

 4. سالی به سال افزود و بگذشت

 5. هر اتفاقی چشمه یی بود

 6. از هر کناری چشم بگشود

 7. راهی شد و صد جوی و جر شد

 8. صد جوی و جر شد رود و بگذشت

 9. در انتظار عشق بودم

 10. اوهام رنگینم شتابان

 11. گردونه شد بر گل گذر کرد

 12. دامان من آلود و بگذشت

 13. عمری سرودم یا نوشتم

 14. این ظلم و این ظلمت نفرسود

 15. بر هر ورق راندم قلم را

 16. گامی عبث فرسود و بگذشت

 17. اندیشه ام افروخت شمعی

 18. در معبر بادی غضبناک

 19. وان شعله ی رقصان چالاک

 20. زد حلقه یی در دود و بگذشت

 21. کردم به راهش گلفشانی

 22. وان شهسوار آرمانی

 23. چین بر جبین خشمی عتابی

 24. بر بندگان فرمود و بگذشت

 25. با عمر خود گفتم که دیری

 26. جان کنده ای کنون چه داری

 27. پیش نگاهم مشت خالی

 28. چون لعنتی بگشوده و بگذشت

کتاب فروشان - فروش کتاب های دست دوم