دیوانه پسند
سیمین
https://www.sherfarsi.ir/simin/دیوانه-پسند

 1. رو کرد به ما بخت و فتادیم به بندش

 2. ما را چه گنه بود خطا کرد کمندش

 3. با آن همه دلداده دلش بسته ی ما شد

 4. ای من به فدای دل دیوانه پسندش

 5. نرگس ز چه بر سینه زد آن یار فسون کار

 6. ترسم رسد از دیده ی بدخواه گزندش

 7. شد آب دل از حسرت و از دیده برون شد

 8. آمیخت به هم تا صف مژگان بلندش

 9. در پرتو لبخند رخش وه چه فریباست

 10. چون لاله که مهتاب بپیچد به پرندش

 11. گر باد بیارامد و گر موج نخیزد

 12. دل نیز شکیبد مخراشید به پندش

 13. سیمین طلب بوسه یی از لعل لبی داشت

 14. ترسم که به نقد دل و جانی ندهندش