وقتی زمانه جوان است
سیمین

 1. وقتی زمانه جوان است

 2. حس می کنم که جوانم

 3. آبم که روشن و لغزان

 4. در رودخانه روانم

 5. حس می کنم که سرا پا

 6. شور و شتاب و تلاشم

 7. موجم که در دل دریا

 8. جانی پر از هیجانم

 9. فواره ام که به صورت

 10. همتای بید بلورم

 11. رقصان و شاد و غزلخوان

 12. پیوسته در فورانم

 13. دارم هوای دویدن

 14. همپای باد سبک پو

 15. بر آن سرم که برایم

 16. از آزمون توانم

 17. صد بوسه دارم و یک لب

 18. کو آن غنچه بچیند

 19. مات از بلوغ بهاری در برگ ریز خزانم

 20. سیاره یی که زمین است

 21. خواهم که سعد بچرخد

 22. وز نحس دور بماند

 23. این جرم و آن دگرانم

 24. چشمم به راه که پیکی

 25. با صلحنامه دراید

 26. جنگ یهود و مسلمان

 27. آتش فکنده به جانم

 28. من جز یگانه ندیدم

 29. پروردگار جهان را

 30. هم جز یگانه نیامد

 31. در دیده خلق جهانم

 32. ای هر که نام و به هر جا

 33. پیشانی از تو لب از من

 34. بگذار از دل تنگت

 35. شیطان و کینه برانم